Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş

Maramureş - Baia Mare, Str. 8 Martie, Nr. 7, CP 430406, Tel. 004.0262.211.228, Fax 004.0262.211.227, cjraemm@yahoo.com

Regulamentul UE 679/2016 - GDPR

 

Politica de confidenţialitate

Generalităţi

 Vă mulţumim că accesaţi pagina de internet a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş sau că accesaţi unul din serviciile acestei instituţii publice direct la unul din Birourile noastre.

 Când vizitaţi site-ul www.cjraemm.ro, când ne contactaţi sau când apelaţi la serviciile noastre, ne încredinţaţi informaţiile dumneavoastră.

 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş, în calitate de Operator de date cu caracter personal, respectă caracterul particular şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane cu care intră în contact.

 Scopul acestei Politici de confidenţialitate este să explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm şi ce facem cu ele.

 Accesul la site-ul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş este liber si gratuit pentru toate persoanele interesate.

 Prin navigarea pe site-ul www.cjraemm.ro , prin contactarea noastră prin formularul de contact,sau prin citirea acestui document, denumit "Politica de confidenţialitate", declaraţi că aţi fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor.

 Pentru orice întrebare sau solicitare cu privire la Termeni si Condiţii şi la Politica de confidentialitate, a modului de utilizare a site-ului şi a informaţiilor postate pe pagina de internet, vă rugăm să ne contactaţi, folosind adresa de email cjraemm@yahoo.com sau la numărul de telefon 0262-211-227.

 în conformitate cu dispoziţiile GDPR şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, CJRAE Maramureş, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

 Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată şi va repraţenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de CJRAE Maramureş în conformitate cu scopurile menţionate în acest document.

 Vă rugăm să reţineţi următoarele informaţii:

- Perioada de timp: Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii dumneavoastră.

- Restricţionarea accesului: în anumite situaţii, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dumneavoastrăpersonale datorită dispoziţiilor legale. Dacă refuzăm cererea dumneavoastrăde acces, vă vom informa despre motivul refuzului.

- Imposibilitatea de a vă indentifica: în unele cazuri, este posibil să nu putem găsi datele dumneavoastrăpersonale din cauza identificatorilor pe care îi furnizaţi în solicitare. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizaţi numele şi adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser. în astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării dumneavoastră, cu excepţia cazului în care furnizaţi informaţii suplimentare care să permită identificarea.

- CJRAE Maramureş nu va trebui să solicite aprobarea sau acordul explicit pentru a prelucra datele cu caracter personal, deoarece are o bază legală pentru prelucrarea datelor (ACTUL NORMATIV) deşi conceptul de consimţământ în ceea ce priveşte unele dintre activităţile instituţiei va rămâne important - spre exemplu, pentru transmiterea de newsletter, montorizare video.

- Potrivit dispoziţiilor din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici: * art. 26 alin. (4) - persoanele care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională a funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, precum şi la dosarul profesional al funcţionarului public au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor cu caracter personal,în condiţiile legii; * art. 46 - Funcţionarii publici au obligaţia să păstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii,cu excepţia informaţiilor de interes public; Definiţii

 Când spunem "GDPR" ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Potrivit GDPR, CJRAE Maramureş, judeţul Maramureş este Operator de date cu caracter personal.

 "Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); Potrivit legislaţiei, dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului sau beneficiar al unuiserviciu prestat de CJRAE Maramureş, sunteţi o "persoană vizată", adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

 O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Termeni legali pentru prelucrarea de date

 în privinţa datelor pe care ni le oferiţi voluntar prin completarea şi trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este "pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract" (art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR.

 în privinţa datelor pe care ni oferiţi voluntar prin postarea unui comentariu la un articol de pe blog, temeiul prelucrării este obligaţia noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar şi interesul nostru legitim de a oferi cititorilor blogului transparenţă şi informare.

 în privinţa datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimţământul. Odată cu accesarea site-ului, prin acceptarea Politicii de confidenţialitate, vă daţi în mod valabil consimţământul asupra prelucrării.

Ce informaţii colectăm a) Informaţiile pe care ni le furnizaţi voluntar: Când utilizaţi formularul de contact de pe site, când ne contactaţi prin telefon sau e-mail sau comunicaţi cu noi în orice mod, ne daţi în mod voluntar informaţiile pe care prelucrăm. Aceste informaţii includ numele, prenumele, adresa locuinţei, adresa de e-mail şi numărul de telefon. Oferindu-ne aceste informaţii, noi le păstrăm în condiţii de securitate şi confidenţialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau tranferăm informaţii către terţi decât către instituţiile statului care au acest drept prin lege. b) Informaţii pe care le colectăm automat Când accesaţi şi navigaţi pe site-ul CJRAE Maramureş, este posibil să colectăm informaţii despre vizitae dumneavoastră pe site. Ori de câte ori accesaţi site-ul de pe un calculator/laptop/telefon mobil sau orice alt dispozitiv de comunicare electronic/smart există, de asmenea, posibilitatea de a se colecta şi stoca inclusiv informaţii referitoare la adresa IP, la tipul de motor de căutare şi/sau locul din care se face accesarea site-ului, precum şi informaţii legate de secţiunile pe care le consultaţi. Politica de confidenţialitate se aplică tuturor activităţilor şi informaţiilor care sunt legate/conţinute de site-ul nostru. Putem colecta aceste informaţii prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

în ce scopuri se colectează datele

- pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract, a unei colaborări sau a achiziţionării de servicii/produse pe care le oferim/solicităm;

- pentru a răspunde la întrebări şi solicitări;

- pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;

- în scop marketing, însă numai în situaţia în care v-aţi dat consimţământul în prealabil;

- pentru a oferi şi îmbunătăţii serviciile pe care le oferim;

- pentru a oferi şi îmbunătăţii site-ul nostru web.

Cât timp se stochează datele

 Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima vizită pe site sau în funcţie de prevederile Legii care guvernează activitatea ce o desfăşurăm în comun, în calitate de Operator – Persoană vizată.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră

 Nu vom dezvălui informaţiile dumneavoastră către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământuldumneavoastră . Totuşi, este posibil să dezvăluim informaţiile dumneavoastră către următoarele entităţi:

- Furnizori de servicii - Putem dezvălui informaţiile dumneavoastră altor companii care ne furnizează servicii şi acţionează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi compania care ne ajută cu găzduirea site-ului nostru. Aceste entităţi sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerinţele specifice în materie de protecţie a datelor cu caracter personal. Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile dumneavoastră în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii;

- Instanţe de judecată, parchete sau alte autorităţi publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie (cum ar fi un mandat de perchaţiţie sau o hotărâre judecătorească);

- Altor părţi, cu consimţământul sau la instrucţiunile dumneavoastră . în afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţiile terţilor cărora consimţiţi sau solicitaţi să efectuăm o asemenea dezvăluire.

Transferăm date către state terţe?

 în prezent nu transferăm datele dumneavoastră către state din afara Uniunii Europene. Dacă această politică se va schimba, vă vom informa în mod corespunzător şi vă vom solicita consimţământul.

Legalitatea prelucrării (1) Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului; d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul; f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. Litera (f) nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

Care sunt drepturile dumneavoastră

- Dreptul de retragere a consimţământului - în situaţia în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, vă puteţi retrage consimţământul în orice moment şi în mod gratuit dacă actele normative nu prevăd altfel

- Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

- Dreptul de a vă adresa justiţiei;

- Dreptul de acces - Aveţi dreptul de a obţine din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi dreptul de acces la datele respective;

- Dreptul la rectificare - Aveţi dreptul de a obţine de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveţi dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;

- Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") -în situaţiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimţământul şi nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime care să prevalaţe în ceea ce priveşte prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveţidreptul de a obţine ştergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate;

- Dreptul la restricţionarea prelucrării - Aveţi dreptul de a obţine din partea noastră restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: (a) contestaţi exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastrăvă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; (c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; (d) v-aţi opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră .

- Dreptul la portabilitatea datelor - Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveţidreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care: (a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; şi (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Nu aveţiacest drept în cazul în care decizia: (a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastrăşi un operator de date; (b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau (c) are la bază consimţământuldumneavoastrăexplicit.

Informatii despre cookies

 Ce sunt Cookie-urile?Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Firefox) şi este complet “pasiv" (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe hard driverul utilizatorului).

 La ce sunt folosite Cookie-urile?Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi praţentarea conţinutului întrun mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţIn eforturile Primariei23 Augustpentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferinţele în materie de confidenţialitate online, coşul de cumpărături sau publicitate relevanţă. De asemenea, sunt utilizate in pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permiţându-ne îmbunătăţirea structurii şi conţinutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

 e Cookie-uri folosim?Folosim două tipuri de Cookie-uri: per sesiune şi fixe. Cele din urmă sunt fişiere temporare ce rămân în terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicaţiei (browser-ului web). Fişierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada în parametrii Cookie-ului sau până sunt şterse manual de utilizator.

 Cum sunt folosite cookie-urile de către site-ul nostru ?O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de: Cookie-uri de performanţă a site-ului, Cookie-uri de analiză a vizitatorilor, Cookie-uri pentru geotargetting, Cookie-uri de înregistrare. Conţin Cookie-urile date personale?Cookie-urile în sine nu solicită informaţii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate şi, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcţionalităţi pentru utilizator. Atare date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

 ştergerea Cookie-urilor - în general, o aplicaţie folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul sau. Informaţii detaliate despre posibilităţile şi modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicaţiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale paginii web.

 De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? Cookie-urile repraţintă punctul central al funcţionarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau daţactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online, ci doar că această nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

 Exemple de întrebuinţări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

- Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului - categorii de produse şi servicii.

- Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor - reţinerea parolelor.

- Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family mode,funcţii de safe search).

- Limitarea frecvenţei de difuzare a reclamelor - limitarea numărului de afişări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.

- Furnizarea de publicitate mai relevanţă pentru utilizator.

- Măsurarea, optimizarea şi caracteristicile de analytics - cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăţi site-urile în beneficiul userilor. Securitate şi probleme legate de confidenţialitate

 Cookieurile NU sunt viruşi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăţi de cod aşa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. în consecinţă, nu se pot duplică sau replică pe alte reţele pentru a se rula sau replică din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcţii, nu pot fi considerate viruşi.

 Cookie-urile pot fi totuşi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât şi pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite că o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt şi în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi şterse în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

 în general browserele au integrate setări de confidenţialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

 Deoarece protecţia identităţii este foarte valoroasă şi repraţintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se ştie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informaţii între browser şi website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informaţiile conţinute de cookie pot fi interceptate.

 Deşi foarte rar, acest lucru se poate întâmplă dacă browserul se conectează la server folosind o reţea necriptata (ex: o reţea WiFi nesecurizata). Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greşite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informaţii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informaţiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiţi atenţi în alegerea metodei celei mai potrivite de protecţie a informaţiilor personale. Sfaturi pentru o navigare sigură şi responsabilă, bazată pe cookies

 Datorită flexibilităţii lor şi a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri şi cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Daţactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite şi utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo şi altele.

 Cookie-urile sunt pretutindeni şi nu pot fi evitate dacă doriţi să va bucuraţi de acces pe cele mai bune şi cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaţionale. Cu o înţelegere clară a modului lor de operare şi a beneficiilor pe care le aduc, puteţi lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteţi naviga cu încredere pe internet. Cum pot opri cookie-urile ?

 Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimbă setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în "opţiuni" sau în meniul de "preferinţe" al browseruluidumneavoastră.

 Este posibilă setarea din browser pentru că aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poţi seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu eşti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasă comentarii.

 Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat şi folosit. De asemenea, refuzul de a acceptă cookie-uri nu înseamnă că nu veţi mai primi/vedea publicitate online.

Confidentialitatea informatiilor.

 CJRAE Maramureş se angajează să depună toate diligenţele necesare pentru a asigura confidenţialitatea relaţiei cu dumneavoastră. Confidenţialitatea informaţiilor deţinute de site-ul nostru şi securitatea acestora, inclusiv a bazei tehnice folosite este un principiu de bază, important pentru noi.

 CJRAE Maramureş va supraveghea serviciul furnizat în scopul asigurării funcţionării optime a acestuia şi pentru a îmbunătăţi calitatea serviciului, ori de câte ori este necesar. Ca atare, se vor putea stoca şi dezvălui anumite informaţii necesare şi suficiente, inclusiv date cu caracter personal pentru a respecta legislaţia în vigoare, pentru a se îndeplini obligaţiile legale faţă de autorităţi şi instituţii publice şi/sau organe cu competenţă de anchetă, inclusiv pentru a se administra în mod corespunzător serviciul furnizat şi/sau pentru a se proteja.

 Utilizatorii, în calitate de proprietarisunt singurele persoane care decid cu privire la prelucrarea datelor şi informaţiilor lor, atunci când acestea au fost înregistrate prin intermediul site-ului.

 CJRAE Maramureş va prelucra aceste date/informaţii personale numai în scopuri determinate, explicite şi legitime. CJRAE Maramureş a luat măsuri adecvate, conform RGDP şi a legislaţiei naţionale pentru prevenirea accesului neatorizat la datele personale conţinute de site.

Link-uri către terţi

 Pagina de internet www.cjraemm.ro poate include link-uri către site-uri, plug-in-uri şi aplicaţii terţe. Făcând clic pe acele linkuri sau activând acele conexiuni, este posibil să permiteţi terţilor colectarea sau partajarea datelor despre dumneavoastră. Noi nu controlăm aceste site-uri web terţe şi nu suntem responsabili pentru declaraţiile de confidenţialitate ale acestora. Atunci când părăsiţi site-ul nostru, vă încurajăm să citiţi Politica de Confidenţialitate a fiecărui site pe care îl vizitaţi.

Schimbări

 Ne rezervăm dreptul de a putea schimba această Politică de confidenţialitate în orice moment. Toate actualizările şi modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afişare pe site.Vă rugăm să citiţi periodic Politica de confidenţialitate a acestui site.

 Vă luăm în serios confidenţialitatea şi nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conştienţi de faptul că informaţiile dumneavoastră personale vă aparţin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranţă şi să procesăm cu atenţie informaţiile pe care le împărţiţi cu noi. Nu oferim informaţii unor părţi terţe fără a vă informa. Aceste informaţii sunt importante. Sperăm că le-aţi citit cu atenţie.

Cum vă exercitaţi drepturile? Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail cjraemm@yahoo.com

Termeni şi condiţii de utilizare

Acceptarea condiţiilor

  www.cjraemm.ro este domeniul oficial al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureş (denumit în continuare "CJRAE Maramureş") pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor CJRAE Maramureş.

 Utilizarea site-ului www.cjraemm.ro (denumit în continuare "site") presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

 Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".

 Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

 în cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu. Descrierea serviciilor

 Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.cjraemm.ro oferă Utilizatorilor informaţii, acte normative, decizii, hotărâri, reglementări şi ştiri referitoare la institutia descrisa mai sus. Ce este un serviciu electronic?

 în cadrul domeniului www.cjraemm.ro, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre cetăţeni şi CJRAE Maramureş.

 Servicii electronice oferite de domeniului www.cjraemm.ro: Servicii de informare, care asigură cetăţenilor, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise de către CJRAE Maramureş; Neangajarea răspunderii

 CJRAE Maramureş întreţine acest domeniu pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora.

 nformaţia oferită este exclusiv de natură generală; nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora CJRAE Maramureş nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.

 Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

 Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.

 Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

 De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

 Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

 Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei CJRAE Maramureş de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile CJRAE Maramureş impuse de lege.

 Reguli generale - Administratorul site-ului declară următoarele:

- Va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului siteului;

- Va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a siteului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;

- Pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Legislaţie

- Regulamentul GDPR privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Data publicării: 25.05.2018)

Realizat de: Vele Dorin [dorin.vele@yahoo.com, 004.0738.928.220]/Coroiu Mircea [mdcoroiu@yahoo.com, 004.0757.042.574]

2014-2018, Copyright CJRAE-MM. All rights reserved.